RODO

Działamy zgodnie z RODO, dlatego informujemy Cię, że

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych podczas wypełniania formularzy w serwisie www.buddyzm.info.pl, kierowania do nas wiadomości mailowych, zgłoszenia chęci opublikowania swoich danych w w/w serwisie, przekazywania darowizny na rachunek bankowy oraz zapisów na kurs medytacji jest Fundacja „Przyjaciele Buddyzmu” siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 45B/5, (31-532 Kraków), KRS:0000217988.

Jeśli chcesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych napisz e-maila na adres kontakt@buddyzm.info.pl lub wyślij list na adres Fundacji.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody: w celu wynikającym ze złożonych przez Ciebie zgód, jeśli poprosiliśmy Cię o jej udzielenie i ją otrzymaliśmy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w takiej sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 1. Jeśli dokonujesz wpłaty na rzecz Fundacji przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy darowizny, jak również w celu realizacji naszych celów statutowych. Do takiego działania jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania spoczywającego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów prawa wspólnotowego i prawa polskiego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia. Obowiązki prawne, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą polegać w szczególności na:
  • realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzorczych oraz obowiązków administracyjnych,
  • obowiązku przechowywania dokumentacji, wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów prawa podatkowego.
 1. Jeśli kontaktujesz się z nami drogą mailową na którykolwiek z posiadanych przez nas adres e-mail Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, bo naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie Ci odpowiedzi na pytania które zadajesz albo spełnienie innej prośby z którą się do nasz zwracasz,

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 1. Dane podane podczas wypełniania formularza zgłoszenia na retrit będziemy przetwarzać przez 30 dni od czasu zrealizowania wyjazdu, chyba, że wyraziłeś jednocześnie zgodę na otrzymywanie od nas mailowej informacji o wydarzeniach, materiałach oraz organizowanych wyjazdach medytacyjnych, wtedy zerknij do punktu 2.
 2. Dane podane podczas wypełniania formularza zgłoszenia na retrit połączone z wyrażeniem zgody na informowanie e-mailowo o wydarzeniach, materiałach oraz organizowanych wyjazdach medytacyjnych (przechowywać będziemy tylko imię i nazwisko oraz adres mailowy) oraz dane osobowe, które za Twoją zgodą zostały opublikowane w serwisie www.buddyzm.info.pl będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na powyższe lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z wysyłaniem informacji o wydarzeniach, materiałach oraz organizowanych wyjazdach medytacyjnych. Wycofać zgodę na komunikację elektroniczną, jak i wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu możesz w dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości.
 3. Dane podane w trakcie realizacji przelewu z tytułu darowizny lub innej wpłaty będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy z tego tytułu.
 4. Dane podane podczas zapisu na kurs medytacji będziemy przetwarzać przez okres 30 dni od czasu zakończenia kursu.
 5. Dane podane podczas przesłania zapytania, na któregokolwiek z dostępnym adresów mailowych będziemy przetwarzać tylko do czasu ostatecznego rozwiązania sprawy, z którą się do nas zwracasz.

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich.

Jakie masz prawa?

Przede wszystkim pamiętaj, że dane w każdy przypadku podajesz dobrowolnie! Ważne też, że jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody możesz ją wycofać w dowolnym momencie, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci ponadto szereg praw wynikających z RODO w tym:

 1. prawo dostępu – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby,
 2. prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu, a dotyczących Twojej osoby,
 3. prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków,
 5. prawo do przenoszenia – prawo do przekazania Twoich danych, będących w naszym posiadaniu, do innej organizacji,
 6. prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni,

Niezależnie od opisanych wyżej uprawnień, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest np. niezgodne z prawem, przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Funkcję krajowego organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.